27/01-2018 Formandens beretning for 2017


Her kan du læse beretningen  for 2017. Et referat fra generalforsamlingen kommer på, når protokolføreren er færdig med at renskrive sine notater.

Beretning for 2017.

Fiskeriet.

Sæsonen startede meget langsomt op. Bortset fra et par enkelte strejfere, skete der ikke rigtig noget før sidst i juni. Vejret var længe for koldt og der var for lidt vand.
Det med vand blev der lavet om på. Fra midt i juli og sæsonen ud, fik vi så meget regn, at det var vanskeligt – nogle steder umuligt – at færdes ved åerne. 
Almindeligvis sukker vi efter regn, og meget regn plejer at betyde mange fisk, men det gjorde det ikke i år. Faktisk blev der ikke rigtig fanget noget, efter at de store regnskyl satte ind sidst i juli. 
En del af årsagen var, at der heller ikke blev fisket ret meget, men der var nogle af vore bedste fiskere, der trods vanskelighederne holdt fast og virkelig gav åerne en chance – stort set uden resultat.
Årsagen til den ringe sæson er der ingen, der har kunnet finde, men det er noget, vi har hørt om fra mange andre åer i det nordlige Jylland, bl.a. Karup å og Gudenåen.

Simested å klarede sig nogenlunde, og i løbet af juli måned dukkede bl.a. følgende fangster op på fangstjournalen. 5,8 kg til Steffen, 6,3 til Thomas Nørhaven, 7,4 til Heine Sørensen og endelig den 27. juli 10,1 kg til Ivan Andersen.
Især den sidste er værd at hæfte sig ved. Det er, så vidt vi ved, den største havørred, der blev rapporteret i Danmark i 2017.

Skals å var simpelthen en jammer. Der er ikke rapporteret om fisk over et par kilo, og der var kun tale om nogle få stykker.

Fiskbæk å klarede sig nogenlunde. Der blev rapporteret temmelig mange fisk med en på 4,9 kg til Johnny som den største. 

I Jordbro å viste Vagn Rasmussen som sædvanlig vejen med en fisk på 9,5 kg, fanget en af de første dage i juli. Vagn fik yderligere en god fisk, men det var næsten også alt, hvad vi hørte til Jordbro å.

I 2017 fik vi i øvrigt den ventede besked om, at det nu er slut med udsætninger i Fiskbæk og Jordbro å. 

Fra Karup å har vi rapport om en havørred på 43 og en bækørred på 19 cm og ikke andet. 

Vorgod å måtte på premieredagen aflevere en fin laks på 8,0 kg til Tommy Stick. Det var vist det eneste, vi så på rapporten, men måske skulle vi ofre åen lidt mere opmærksomhed. Det er et skønt sted at gå, og i 2017 blev der på ”vores” stykke fanget 55 laks.

Aktiviteter ved åerne og lignende.

Lystfiskeriets dag blev som sædvanlig afholdt ved Borgvold sammen med Viborg Fiskeriforening. Igen en stor succes - trukket af nogle få medlemmer. I år har man lagt Lystfiskeriet dag på pinsedag, og så springer vi nok over.

Vi har haft de sædvanlige Kend-din-å ture til vore egne fem åer. Tilslutningen var som altid helt afhængig af vejret, så nogle ture var en succes, andre nærmere en fiasko. 
Vi overvejer at gribe sagen an på en anden måde næste år, og nu da alle parkeringspladser har fået navne, GPS-positioner og en fin vejbeskrivelse, er der måske heller ikke længere så meget brug for at blive ført rundt ved åerne. 

Med hensyn til at finde rundt ved åerne, så har OBK'erne igen i år været ude og udlægge og reparere broer. Ved Fiskbæk å var terrænnet så ufremkommeligt, at vi måtte have Jens fra bestyrelsen til at hjælpe til.
Vi fik brugt de sidste broer fra vores lager hos Horst, men heldigvis var Friluftsrådet venlige og gav os et godt tilskud til nogle nye, så i efteråret kunne en halv snes ældre medlemmer bygge 50 nye broer, som nu ligger på vores nye lager ved Sparkær.

På vandplejesiden var den største indsats udlægningen af en masse grus og sten ved Friskolen i Bjerregrav. Materialerne var en gave fra kommunen, og en masse skolebørn hjalp os med at smide skjulesten i vandet. Havørrederne har allerede taget gydebanken i brug og gravet to dybe gruber i gruset. Vi fik lavet en video af udlægningen, og den har 13.000 mennesker set.

Vi lagde også grus og sten i Iglsø bæk bag ved Stoholm, og så gennemførte Viborg Kommune et stort naturprojekt ved Rævind bæk, hvor der blev genslynget og udlagt grus.

Året elfiskeri foregik udelukkende i Skals å, men det blev besværligt nok endda. Vi måtte afsted to gange i hovedløbet, uden at det gav ret meget, så vi sluttede med en tur i Skravad bæk. Det hjalp på resultatet, men vi nåede ikke i mål. Vi er ikke særlig glade for at snuppe fiskene direkte fra gydebankerne i Skravad, men det ser ud til, at der trods det har været det sædvanlige antal gydninger her i vinter.
VSF har efterhånden fyldt meget grus i Skravad bæk, og den er da også blevet fin og produktiv, men for at gøre Skals å til en rigtig god  havørredå, må vi uden for vores distrikt og deltage i vandløbsrestaureringer i Randers og Mariagerfjord kommuner.

Udsætnignerne i Fiskbæk og Jordbro å er nu slut. Efter den seneste bestandsanalyse kunne vi kun få lov til at foretage så få udsætninger, at det ikke gav mening at fortsætte.
DTUAqua mener, at der nu er en levedygtig bestand, men det betyder slet ikke, at der er en stor bestand, der sikrer et godt fiskeri.
Tværtimod skal vi og kommunen øge indsatsen. Kommunen med at fjerne spærringer, bekæmpe okker lave større projekter. Vi med at udlægge grus og skjulesten og rydde op på gydebankerne, når det er nødvendigt.

DTUAqua har gennemført et projekt med mærkning af smolt i Simested og Karup å. Resultatet var nedslående, idet kun ca 20% af vores smolt når ud i det åbne hav.
Samtidig med mærkning af smolt blev der mærket nedgængere. Resultatet af denne undersøgelse foreligger ikke, men forskerne kan allerede nu sige, at de er skuffede over, at så få kommer retur.

Vi har fået tilladelse til at skyde skarver, eller rettere har vi skaffet nogel af vore lodsejere tilladelse til det. Der er skudt 18 ved Skals å, og det har hjulpet lidt, men en del af problemet er, at det ikke er de samme skarver, der året rundt holder til ved åerne.

I år har vi så oplevet problemer med sæler. Der har altid være en sæl i åerne en gang imellem, og det har vi det fint med, men i år var der rigtig mange og i lang tid, så det kan være en del af årsagen til det ringe fiskeri i sæsonen.
Hvorfor sælerne har fattet kærlighed til åerne, ved vi ikke, men måske er der ikke føde nok i Limfjorden, og efter mange års fredning er sælernes skyhed ikke, hvad den har været. Men ministeren arbejder på sagen, så måske er der en løsning på vej.


Aktiviteter ved skrivebordet.

Ok, der har ikke kun været travlt ved skrivebordet, noget er foregået ved store møder, andet i vores klublokale, men det næste afsnit omhandler, hvad der har været af indendørs arbejde.

Som sædvanligt havde vi først på året et stormøde med Viborg kommune, hvor alle årets planer er på bordet, og hvor der ud over det er lejlighed til at spørge ind til gamle problemer og til at drøfte mere principielle forhold. Der var 17 punkter på dagsordenen. En god måde at starte et års samarbejde på.
Bl.a drøftede vi grødeskæring, og selv om det på grund af de store mængder vand har været vanskeligt at vurdere grødeskæringen i år, er det vores indtryk, at det er gjort ganske pænt. Især er vi glade for, at skæringen af kantvegetation er begrænset i forhold til tidligere. 

VSF har deltaget i slaget om nye vandplaner. Flemming har lagt et kæmpe arbejde i Vandrådet for Limfjorden, og jeg har deltaget i møder hos Viborg kommune og har optrådt for 75 landmænd med et indlæg om vores syn på vandløbsvedligeholdelse.
Arbejdet i vandrådet har foreløbig ført til et resultat, som vi kun kan være tilfredse med, men lad os nu se, hvad politikerne finder på.

Vi har deltaget i et undervisningsprojekt på Stoholm skole, og der har jeg erfaret, at det er fint at undervise i lystfiskeri, når vejret er godt, og vi kan komme til åen, men at det er op ad bakke, når det skal foregå indendørs på grund af øsende regnvejr.

Via KÅS har vi lidt at gøre med et kommunalt turismeprojekt ved Karup å, og vi har været med i lodsejerforeningernes generalforsamlinger ved Fiskbæk å og Simested å.
Vedrørende lodsejere, så holder vi sidst i jauar lodsejerfest i Loungen ved Stadion. Det er noget med god mad, levende musik, dans og masser af snak ved bordene. Vi regner med ca 220 gæster.

I klublokalerne har der været god aktivitet. Ole Boys Kammeraterne mødes en gang om ugen - mindst, der er fluebinding hele vintersæsonen, og så har der været et kursus i spinnerbygning, hvor Egon har øst af sine erfaringer.
Der har været juleafslutning, og der har været et foredrag om formandens tur til Amazonas og om forbundets fortræffeligheder.

Endelig har vi ved skrivebordet fået søgt tilladelse til at opføre et shelter ved Skals å, hvor ejeren af en parcel ved højspændingen vil lægge jord til. Velux-fonden betaler materialerne og OBK'erne står for opførelsen, men tilladelsen er som nævnt søgt, ikke modtaget.

Foreningens tilstand.

Medlemstallet halter lidt i forhold til de senere år. Det er der måske ikke så meget at sige til set i lyset af fiskeriet, men det kan alligevel hurtigt komme til at betyde, at kontingentet skal sættes op, eller vi skal spare et sted. Vi får nok ikke fiskelejen sat ned lige med det første.
Regnskabet for 2016 er i orden, som I vil se senere, men budgettet er anstrengt. Det kan vi klare et år eller to, men så må vi tage beslutninger, der svarer til virkeligheden.

I den forbindelse orker jeg næsten ikke at opfordre til at bruge fangstrapporten på hjemmesiden. Det er fangstrapporten, der sælger medlemskaber og dagkort, så det er vejen til at undgå nedskæringer i fiskevand og stigende kontingent. Husk at fangstrapporten ikke kun er til rekordfisk, alle fangster bør på.

Der er mange at takke for, at det trods alt går godt i vores forening.

Niels har igen fået et Årsskrift på gaden. En kæmpe indsats, som alle vist er glade for.
OBK'erne har sørget for broer, både i terrænet og på lageret.
Vandplejefolkene har knoklet med grus, sten og genstridige ørreder i Skals å.
Walther har holdt fint orden i medlemskaren.
Peter Bilgrav har holdt vores hjemmeside godt kørende
og sidst men ikke midnst har bestyrelsen gjort et godt stykke arbejde. Som sædvanlig i et flot samarbejde, hvor man deler opgaverne i fred og fordragelighed.

jb
16. jan. 2018


Seneste Nyheder


11/05 Kend din å, programmet er lagt.
30/04 Store laks fra Vorgod å, men det haster.......
29/04 Nu går de helt amok ved Jordbro........
18/04 Der ryddes op ved Jordbro å................
15/04 Så er sælerne kommet .......
01/04 Kvoten for laks i Vorgod å er fastlagt
18/03 Sådan genudsætter du en ørred........
11/03 Hvad laver fiskerikontrollen egentlig ?
25/02 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2020.............
19/02 Naturmøde den 20. februar
17/02 Premiere 1.marts kl. 9.00
13/02 Referat fra generalforsamlingen 2020
29/01 Sælerne kommer ikke meget omkring.......
17/01 Generalforsamling, formandens beretning
11/01 Slusen i Virksund skal holdes mere åben.......
07/01 Referat fra bestyrelsesmøde den 6. januar 2020
19/12 Glædelig Jul...............
17/12 Julehygge...................
06/12 Generalforsamling den 16. januar 2020........
26/11 Juleafslutning den 17. december kl. 19.00
20/11 Referat fra bestyrelsesmøde den 19. november...................
15/11 Skal du med til Irland...................
13/11 Det blev et godt foredrag om sæler......................
09/11 Kæmpe havørred fra Karup å - på vores stykke!
04/11 Foredrag om sæler - det bliver godt, så mød op.
09/10 Referat fra bestyrelsesmøde den 8. oktober
26/09 Grusbanden knækker hårde nødder ...............
06/09 På udflugt med kommunen.................
05/09 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. september........................
19/08 Støt foreningen - det koster ikke noget.......
19/07 Så sker der noget ved åerne................
17/07 25 heste og tre fisk...........................
27/06 Læg dine fangster anonymt på fangstrapporten..........
24/06 Grødeskæringen starter nu....
21/06 Vores elektroniske kort er fantastiske !!!!!!!!!!!!!
19/06 Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2019...............
06/06 En vanskelig fødsel endte lykkeligt.................
04/06 OBK-tur til Gjerrild i august
24/05 Aborrerne fra Skals å er vist fundet.......
13/05 Kend din å, programmet er lagt.
07/05 En kæmpe er faldet
03/05 Referat fra bestyrelsesmøde den 30. april 2019
02/05 Laks, søørred, bækørreder og nye broer.......
11/04 Borgermøde om klimaet - dagen efter Påske....
11/04 Så er båden på Hald sø klar.............
06/04 Tag på guidet tur til Fur - det er gratis.
26/03 Referat fra bestyrelsesmøde den 25. marts 2019
24/03 Laksefiskeri i Vorgod å.
18/03 Tag de lange støvler på
07/03 Invitation fra JAFI
04/03 Det blev en festlig premiere.
19/02 Kom til premiere den 1.marts............
13/02 Referat fra bestyrelsesmøde den 11. febr. 2019
11/02 Reklame
25/01 Referat fra generalforsamlingen 2019
22/01 Kom til temaaften om Viborgs natur den 30. januar.
18/01 Årsberetning for 2018
08/01 Referat fra bestyrelsesmøde den 7. januar
22/12 Møde om vandmiljø den 22. januar
15/12 Indkaldelse til Generalforsamling den 17. januar
14/12 Kender den ikke fredningstiden ?
05/12 Kom til juleafslutning den 13. december......
07/11 Referat fra bestyrelsesmøde den 6. nov. 2018...............
25/10 Foredrag den 8. november..............
19/10 Deltag i fluebinding..........................
19/09 Tre mand lagde 20 tons grus ud i Tjele å...............................
19/09 Referat fra bestyrelsesmøde den 18. september 2018
10/09 Rygter om regnbuer i Simested å
01/09 Viborg Sportsfiskerforening klager over Skals renseanlæg.
24/08 Referat fra bestyrelsesmøde den 23. august 2018
09/08 Nedsat pris resten af 2018..................
21/06 Shelteret er færdigt !!!!!!!!!
14/06 Grødeskæring, juni 2018
05/06 Indberet hvis du ser en sæl i åen eller i fjorden
23/05 Referat fra bestyrelsesmøde den 22. maj .............................
17/05 Shelteret klar til rejsegilde..............
15/05 Shelterbyggeriet går fint fremad........................
06/05 Lagersalg ved PH-grej d. 11. maj
03/05 Tømmeret til shelteret kunne flyttes !
01/05 Kend din å, programmet er lagt.
18/04 Shelteret er ankommet......men, men, men.............
11/04 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. april........................
08/04 Der er børsteorm i Limfjorden ........
14/03 Husk grejauktion onsdag den 21. marts.................
06/03 Bestyrelsesreferat, marts 2018................
01/03 Premiere med knald på!....................
26/02 Båden på Hald sø
11/02 Premiere og grejauktion
31/01 Referat fra generalforsamlingen 2018...............
27/01 Formandens beretning for 2017
19/01 Referat fra bestyrelsesmøde..............
03/01 Kontingent
28/12 5000 nye ørreder til Skals å startet......
20/12 Indkaldelse til generalforsamling den 18. januar.......
18/12 Glædelig Jul og Godt Nytår
11/12 42 cm havørred fanget den 11. december...
06/12 Julen starter den 14. december.
22/11 Foredrag, Amazonas og forbundet
14/11 Referat fra bestyrelsesmøde den 13. nov. 2017
13/10 Bliv gratis medlem....................
13/10 Sportsfiskerforbundet eller Amazonas?
11/10 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober
03/10 Fluebinding
26/09 Kursus i spinnerbygning
19/09 50 broer fabrikeret
14/09 Referat af bestyrelsesmøde den 11. sept.
10/09 PH-Grej har 25 års jubilæum
06/09 JAFI har fødselsdag den 8 og 9. september
31/08 Så blev der fanget krebs................
26/08 Invitation til Mariager Fjord Cup
22/08 Bliv medlem for under 1/3 af prisen.
10/08 Fortsat grøde i Simested å i uge 33
09/08 Kaas konkurrence 2016
08/08 Referat fra bestyrelsesmøde den 7. august
04/08 Grødeskæring i august........
21/07 Vigtigt måleudstyr forsvundet fra Simested å................
29/06 Så er der friske havørreder i alle åerne.....
20/06 Referat fra bestyrelsesmøde den 19. juni...
15/06 Eleverne kastede med sten !
07/06 Følg vandstanden i åerne, det betaler sig...
31/05 Kend din å i sus og blæst...................
30/05 Lystfiskeriets dag blev en stor succes.....
17/05 Husk Lystfiskeriets dag på søndag den 21.maj
10/05 Tag med til DTU Aqua............
07/05 Nu kan du gå ud til øen i Skals Enge
05/05 Lagersalg ved PH-Outdoor
05/05 Vi mangler hjælp til Lystfiskeriets dag
02/05 Referat fra bestyrelsesmøde 1. maj
27/04 Nye broer, nye stenter og meget mere
23/04 Kend-din-å-ture er planlagt
20/04 Der er faktisk laks i Vorgod å........
10/04 Er du med i bådordningen på Hald Sø?
29/03 Fang en laks i Vorgod å
22/03 Referat fra bestyrelsesmøde den 20. marts
12/03 VSF må jage skarver.....................
08/03 Ålestrup open den 18. marts 2017
21/02 Referat fra bestyrelsesmøde den 20. februar
21/02 Grejauktion den 9. marts kl. 18.00
21/02 Premiere 1. marts
16/02 Et vellykket foredrag.............
27/01 Slut med udsætninger i Karup å...........
24/01 Havørrederne i Simested og Karup å .......
22/01 Foredrag om fiskeri på Island.............
22/01 Formandens beretning for 2016
10/01 9 forslag til generalforsamlingen den 19. jan
07/01 Opkrævning af kontingent for 2017
27/12 Husk generalforsamlingen den 19. januar.....
23/12 Spar gebyret - meld dig ind inden 15. januar..
21/12 Foredrag hos JAFI den 11. januar 2017
15/12 Vores-El
25/11 Julegaven til lystfiskeren.........................
18/11 En kæmpe succes - NU MED LINKS!
02/11 Sådan narrer du havørrederne............
25/10 Nye medlemmer kan komme gratis med......
14/09 Kursus i fluebinding for begyndere
13/09 Naturefterskolen i Ålestrup holder åbent hus.
08/09 Så tæller vi ørreder......
02/09 OBK'erne på succesfuld krebsetur
09/08 Bliv medlem for under 1/3 af prisen
09/08 Der er gang i grødeskæringen
08/07 Ekstra service fra Viborg kommune
01/07 Karup å konkurrencen 2016
13/06 Kend din Å
02/06 Karlos hytte er malet og åbredden ryddet for træer
02/06 Kvoten for store laks i Vorgod er lukket
27/05 Så er der stenter - men hvad er det?
19/05 Nu kører Kend-din-Å
12/05 Lystfiskeriets dag er Pinsesøndag
10/05 Flot fangst i Hald sø
08/05 Tag med på Kend-din-å turene.
25/04 Tag med på besøg hos forbundet.
14/04 Juniorerne gratis med i søfiskerforeningen.
03/04 Se odderfilmen !
30/03 2 x 44 lægger grus ud.
20/03 Nyt fra bestyrelsen
20/03 Nyt fra Vandplejeudvalget.
18/03 Grejauktionen blev en succes.
01/03 Introture til fiskevandet
29/02 Grejauktion den 17. marts
23/02 Kanonkongen melder klar til premieren.
20/02 Kom til premiere den 1. marts.
16/02 Aalestrup open
28/01 Blomstrende vandranunkler i januar !
19/01 Nyt fra generalforsamlingen
07/01 Husk generalforsamlingen
03/01 Læs VSF´s Årsskrift online på hjemmesiden
23/12 Glædelig Jul og godt Nytår
16/12 Plads i bestyrelsen
13/12 Indkaldelse til generalforsamling
13/12 De grønne organisationer i samlet front mod regeringen
22/11 Du kan nå det endnu !
15/11 Du kan blive gratis medlem af VSF
12/11 En meget mærkelig mail.
08/11 Elfiskeriet gik fint.
05/11 Forbundet viser tænder.
26/10 Foredrag med Jens Ole Frier
19/10 De "bindegale"
09/10 Bliv gratis medlem af Viborg Sportsfiskerforening
05/10 Fluebinding
04/10 11 OBK'ere på tur til Sverige
17/09 Skal du have røget en fisk ?
13/09 Jubilæet blev en fest
03/09 Tilmelding til jubilæumsfesten
13/08 Bliv medlem af VSF for under 1/3 af prisen.
06/08 VSF er blevet 75 år, og det skal fejres!
04/08 Fiskehus ved Vorgod å til salg.
04/08 Dræbertyren var en klappekalv.
29/07 Det er helt vildt !
26/05 Læg dine fangster på hjemmesiden
19/05 Vil du fiske i Lerkenfeld å?
13/05 Nu går VSF's kort i luften...............
10/05 Fødselsdagssalg ved PH Grej fredag d. 15 maj
10/05 Lystfiskeriets dag for børn og voksne.
09/05 Gider medlemmerne ikke lære noget om åerne ?
29/04 Mariager Fjord Konkurrence
22/04 Kend-din-Å
21/04 Så kom broerne ud ved Simested å
18/04 LÆR AT RØGE DINE FISK.
15/04 Vi blev halvt færdige med broer ved Simested.
11/04 Fluebinding hos JA-FI.
08/04 Nyt fra bestyrelsen
27/03 Forum virker igen
14/03 Lidt nyheder fra foreningen
04/03 Premieren er overstået.
28/02 Aalestrup Open
27/02 Stor aktivitet i foreningen i marts.
22/02 Problemer med debatforum!
17/02 Husk premieren 1. marts på Møllen.
31/01 Ny dato på foredraget med Jakob og Simon
21/01 Vildt fiskeri i de varme lande.
18/01 Video: Kenneth fanger store havørreder i Skals å
16/01 Referat fra generalforsamlingen 15. januar 2015
16/01 Formandens beretning for 2014
11/01 Staten giver staten tilladelse til miljøforurening i Limfjorden
11/01 Video fra elfiskeri i Jordbro å
07/01 Nyt forslag til generalforsamlingen
04/01 Junioraftenerne starter igen.
27/12 Indkaldelse til generalforsamling
18/12 Forslag til generalforsamlingen
12/12 Vi afslører en hemmelighed !
05/12 Fine gydebilleder på pensionisternes side..
28/11 Juleafslutning den 10. december
18/11 Julegaveide til en, du kender................
17/11 Nyt fra bestyrelsen
22/10 Bliv gratis medlem af VSF.
06/10 Kursus i fluebinding
05/10 Nye stuer i børnehaven.
23/09 Stop for store laks i Vorgod å
01/09 Old Boys Kammeraterne på udstilling
22/08 Fiskefesten er aflyst
19/08 Bliv medlem for ½ pris
04/08 Regler for fiskefesten
30/07 Ny parkeringsplads ved Fiskbæk å
22/07 Husk tilmelding til fiskefestensenest senest d. 20 AUG !!
17/07 Med tørflue efter havørred
06/07 Fiskefest for medlemmer af VSF
30/06 Roser fra Sydtyskland.
18/06 Kan man fiske med et æsel ???????
13/06 Store fiskedag hos PH-Grej
12/06 Nyt fra bestyrelsen, juni 2014
04/06 Kend-din-Å ved Simested er flyttet
27/05 Stort fødselsdagssalg hos PH-grej
26/05 Lystfiskeriets dag i Viborg
23/05 20 mand - og en dame - ved Karup å.
16/05 Lystfiskeriets dag i Viborg
12/05 Deltag i Kend-din-å turene
02/05 Martins bro ved Stoholm er færdig.
27/04 Fluebinderholdet ved Mariager Fjord
22/04 Store præmier på Fangstrapporten
14/04 Nyt fra bestyrelsen
03/04 Nyt om Vorgod å
26/03 Skjern Å Lystfiskerfestival
21/03 Grejauktion
10/03 Vorgod å
04/03 Vildt foredrag om fiskeri på New Zealand
04/03 Udlægning af gydegrus i Skravadmøllebæk 2010
27/02 Mindeord - Bent Vistisen
07/02 VSF har fået 16 km laksevand
05/02 Referat af generalforsamling 2013
03/02 Invitation til foredrag med Bo Frier
03/02 Aalestrup open
20/01 Formandens beretning fra generalforsamlingen
08/01 Juniorerne binder fluer.
27/12 Generalforsamling 2013
21/12 Nyt fra bestyrelsen, december 2013.
21/12 Fluebinderkonkurrence for alle
11/12 Vi mangler lagerplads.........
06/12 Juleafslutning torsdag den 12. december
04/12 Mønsted å frigivet - delvis.....
30/11 Så gyder ørrederne........
22/11 70 mand - og 2 damer - til foredrag
12/11 Foredrag den 21. november
06/11 Nyt fra bestyrelsen
27/10 For få fisk i Skals å
23/10 Vi fisker med strøm i Skals
20/10 Bliv gratis medlem
15/10 Meld dig til fluekursus
15/10 Opgravning af Simested å
30/09 Ny bro over Jordbro å
30/09 Så er vinterens program på hjemmesiden
26/09 Så graver de i Simested
01/09 Nyt fra bestyrelsen
15/08 ½ pris på medlemskab
31/07 Opgravning af Simested å
03/07 67 mand på informationstur til åen
29/05 Nyt fra bestyrelsen
12/05 Guidede ture til åen
12/05 Frit fiskeri i områdets åer
24/04 Mindeord - Børge Jensen
15/04 Hjarbæk Fjord, - algesuppe eller ”en undtagelse i stærkt modificeret tilstand ….”?
15/04 Nye broer ved Fiskbæk å
05/04 Nyt fra bestyrelsen
25/03 Forår ved Fiskbæk å – eller er det vinter ?
10/03 GREJAUKTION DEN 14. MARTS
24/02 Så er Fiskekort.dk online..
18/02 Fluebinding
17/02 Referat fra generalforsamling
17/02 Formandens beretning
06/02 Aalestrup open
06/02 Nyt fra bestyrelsen
03/02 Nye krogregler
29/01 Foredrag med Bo Frier
21/01 Vigtige beslutninger på generalforsamlingen.
21/01 Pressemeddelelse fra miljøministeriet
14/01 VSF på Facebook
10/01 Spændende generalforsamling i vente
07/01 Fluebindingskonkurrence for alle
30/12 Godt nytår!!
22/12 Fiskepleje.dk
17/12 Decembernummeret af "Krogen" online
17/12 Strygning af havørreder
09/12 Generalforsamling
01/12 Oxriver - Juniorfiskekonkurrence
18/11 Undervandsoptagelse af havørredleg ved Nybro
14/11 Video af havørreder på leg i Fiskbæk å
11/11 Elfiskeri i Jordbro å - Se videoen!!
31/10 Elfiskeri i Skals å
31/10 Når drøm bliver til virkelighed
25/10 Nyt fra bestyrelsen
23/10 En usædvanlig tur til åen
20/10 Elfiskeri i Skals å d. 27. oktober
15/10 Bliv medlem af VSF gratis
05/10 Ny forbedret hjemmeside
12/09 Nyt fra bestyrelsen