Vorgod å, fiskeregler


Viborg Lystfiskerforening har igen fået fiskeret ved Vorgod å, og det er der stor tilfredshed med i foreningen.


Se folder om åen her.....


Men bemærk, at der gælder helt andre regler for fiskeri i Vorgod å end i vore åer rundt om Viborg.


De vigtigste regler er:


Åen er kun åben for fiskeri fra den 16. april til den 15. oktober.


Der skal købes et LAKSEKORT til for at fiske laks i Vorgod å. Det gælder så for hele sæsonen. Købes på skjernaasam.dk 


Der er helt specielle regler for agn, kroge, modhager etc. Se nedenfor.


Der er kvoter for laksefangster i Vorgod å. Fiskeren skal selv holde sig orienteret om kvoterne.


Indtil den store kvote for hele Skjern-å-systemet er brugt op, fisker vi på denne kvote. Derefter træder den særlige kvote for Vorgod å i kraft.


Der må kun hjemtages én laks pr. sæson.


Havørred er totalfredet i Vorgod å.


Alle fangster skal registreres inden midnat..


Der sælges ikke dag- eller gæstekort til Vorgod å.


Overtrædelse medfører fiskeforbud i resten af sæsonen + den følgende sæson.


Se kortet over åen under menupunktet "Alle kort samlet digitalt"


 (regler fra SÅSs hjemmeside)


 • Fiskesæsonen er fra 16. april t.o.m. 15. oktober.
 • Der må højst være én krog på linen. Krogen må være enkelt-, dobbelt- eller trekrog. Den skal være uden eller med helt nedklemte modhager. Overtrædelse medfører udelukkelse fra fiskeri i Skjern å vandsystem i et år. Fiskeridirektoratet underrettes.
 • Fiskeri med rejer og rogn er i flg. Bekendtgørelsen for Skjern å systemet helt forbudt.
 • Ved fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof skal der benyttes cirkelkrog uden modhager. Dog må der ved fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof anvendes enkeltkrog med modhager i krogstørrelse 12 hvor afstanden mellem krogspids og krogskaft skal være 6mm eller mindre.
 • Når en lystfisker har fanget en laks (nedgænger undtaget), må denne ikke praktisere fiskeri med naturlig agn eller kunststof.
 • Kvoten deles i 2 størrelsesgrupper. Dvs. en gruppe af fisk over 73 cm og en gruppe af fisk på eller under 73 cm. Kvoten mm kan ses på forsiden på  www.skjernaasam.dk.
 • Når kvoten i de to størrelsesgrupper er opbrugt må der kun praktiseres catch & release fiskeri efter laks. Herefter SKAL laks genudsættes så skånsomt som muligt.
 • Der indføres kvotestop i den vestlige del af Skjern Å systemet når 90% af kvoten i begge størrelsesgrupper er opfisket. Resten af kvoten må kun opfiskes opstrøms Tarp Bro i Skjern å, opstrøms jernbanebroen i Vorgod å samt opstrøms Vester Ringvej i Omme å. De resterende 10 % fordeles med 1/3 til Vorgod å opstrøms Jernbanebroen, 1/3 til Omme å opstrøms Vester Ringvej og 1/3 i Skjern å hovedløb opstrøms Tarp Bro. (Kvoten deles p.t. i en halvdel med start den 16. april og en halvdel med start den 16. juni. Det er kun på første "start" at der er ekstra laks til Vorgod og de andre mindre vandløb).
 • Der må hjemtages / aflives 1 laks pr. person pr. år, så længe kvoten indenfor de 2 størrelsesgrupper ikke er opbrugt. Overtrædelse medfører udelukkelse fra fiskeri i Skjern å vandsystem i indeværende samt efterfølgende år. Fiskeridirektoratet underrettes.
 • Alle fangster af laks og havørred skal indberettes på www.skjernaasam.dk  senest kl. 23,59 på fangstdagen.
 • Havørred er totalfredet, foreløbig i 2021, 2022 og 2023
 • Et særligt LAKSEKORT (købes på www.skjernaasam.dk) samt  fiskekort og obligatorisk fisketegn skal være betalt inden fiskeriet påbegyndes. 
 • . Overtrædes ovenstående inddrages fiskeretten for det indeværende år samt det efterfølgende år. I gentagelsestilfælde inddrages fiskeretten i det indeværende år samt yderligere 5 år.

15. juni 2022. Jørgen Buch


© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator