Sælskræmmere - en artikel fra Sportsfiskeren

31. marts 2022

Viborg Sportsfiskerforening og DSF vil iværksætte sælskræmmer-projekt ved slusen ved Virksund


En undersøgelse udført af DTU Aqua i Silkeborg har påvist, at der er en stor dødelighed for ørreder ved passage af slusen i Virksund.

Det skyldes, at ørrederne ikke uden videre passerer slusen, og at de derfor i højere grad bliver ædt af skarver og sæler.

Viborg Sportsfiskerforening og DSF har derfor anmodet Miljøstyrelsen om at vurdere mulighederne for et muligt projekt med sælskræmmere i området.


En række fine havørredåer løber ud i Hjarbæk Fjord, der er en sidegren til Limfjorden. Det gælder blandt andet Skals Å, Simested Å, Jordbro Å og Fiskbæk Å.

Fælles for de havørreder, der hører til de fire vandløb er, at de på vej til og fra åerne skal igennem den smalle sluse ved Virksund. Og netop ved Virksund holder der i perioder op til 50 sæler til, som sammen med skarverne jager på både udtrækkende smolt og udlegede havørreder, samt på de optrækkende blanke ørreder. Det resulterer i en markant øget dødelighed for de sårbare havørredbestande.

Derfor har Viborg Sportsfiskerforening og Danmarks Sportsfiskerforbund taget initiativ til et projekt, hvor effekten af såkaldte sælskræmmere skal undersøges i samarbejde med DCE, Aarhus Universitet.

Vi ønsker at opsætte to sælskræmmere – en på hver side af slusen – der som udgangspunkt udsender lydbølger i 14 kHz i et sekund ad gangen på tilfældige tidspunkter. En lignende metode er blandt andet blevet brugt ved udbygningen af Baltic Pipe, og her viste sælskræmmerne sig at være effektive overfor sælerne inden for en afstand af 200 til 600 meter.

Hvis det er muligt at skaffe materiel, vil vi i perioden også gerne udføre forsøg med lavfrekvente sendere (1- 2 kHz), for at se, om de har effekt på skarv, som ikke kan høre 14 kHz, forklarer Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.


Viborg Sportsfiskerforening og DSF ønsker, at sælskræmmerne skal være aktive i perioden april til og med september. - Tidspunktet for forsøget er fundet ud fra ørredens livscyklus.

Smoltene trækker typisk fra april og til udgangen af maj, og det vil derfor være relevant at begynde undersøgelsen fra den 1. april. Fra juni trækker de blanke havørreder ind i Limfjorden og søger direkte mod vandløbene, hvor de på sin vej passerer slusen ved Virksund. Opgangen af de blanke fisk fortsætter resten af året, men da antallet af sæler reduceres i løbet af september, ønsker vi kun at fortsætte forsøget til udgangen af september, fortæller Kaare Manniche Ebert.


Men Viborg Sportsfiskerforening, DSF og DCE har dog endnu ikke lavet en endelig projektbeskrivelse, da det først skal vurderes, hvordan projektet vil påvirke odderne i området.

Miljøstyrelsen og DCE skal vurdere påvirkning af odder Hjarbæk Fjord er en del af et såkaldt særligt beskyttet Natura 2000-område, hvor netop odderen er udpegningsgrundlag. Det betyder, at sælskræmmerprojektet ikke må have en negativ indvirkning på odderens udbredelse i området. - Det formodes, at der er en stor og stabil forekomst af odder i området – og i alle de tilknyttede vandløbssystemer til Hjarbæk Fjord. Og da odderen foretrækker uforstyrrede omgivelser, er det naturligvis helt nødvendigt at få vurderet, hvorvidt dette projekt kan påvirke bestanden og udbredelsen af odder i området.

Derfor har vi nu anmodet Miljøstyrelsen om at vurdere, om sælskræmmerne ved Virksund kan påvirke oddernes levevilkår, siger Kaare Manniche Ebert.

Viborg Sportsfiskerforening og DSF ønsker derfor blandt andet svar på, om brug af sælskræmmere fra en time før solopgang til en time efter solnedgang, hvor sæl og skarver typisk fouragerer, vil kunne påvirke odderens vandringer og dermed odderens bevaringsstatus, og om en ændring i sælskræmmernes frekvens fra 14 kHz til 1-2 kHz kunne have en negativ påvirkning på odderen.


Nu afventer vi, at Miljøstyrelsen indhenter en faglig vurdering fra DCE. Viser det sig, at projektet ikke vil påvirke odderen negativt, går vi i gang med den endelig projektbeskrivelse og håber på, at vi kan igangsætte projektet allerede fra næste år, slutter Kaare Manniche Ebert.

© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator